Hallinnon kokousaikoja

Kirkkovaltuusto

to 13.6.2024

Kirkkoneuvosto

to 25.1.2024

to 15.2.2024

to 21.3.2024

to 4.4.2024

ti 23.4.2024

to 30.5.2024

to 4.7.2024